ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ​ อยุธยา

รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านวิชาการ
ผู้กำกับดูแลศูนย์การศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2218-3238
อีเมล pomthong.m@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ
ผู้กำกับดูแลศูนย์การศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2218-3238
อีเมล naebboon.h@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2218-3917
อีเมล nuvee.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและกายภาพ

โทรศัพท์ 0-2218-3917
อีเมล chupong.p@chula.ac.th

อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ 0-2218-3917
อีเมล supachai.c@chula.ac.th

อาจารย์ เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0-2218-3917
อีเมล weerapong.p@chula.ac.th


ปวีณา เจริญศิลป์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

โทรศัพท์ 0--221-8-3918
อีเมล paweena.po@chula.ac.th

ธัญยธรณ์ มันธุภา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

โทรศัพท์ 0--221-8-3914
อีเมล nantapak.m@chula.ac.th

ชญาพิมพ์ อรินหมะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)

โทรศัพท์ 0--221-8-3919
อีเมล chayaphim.a@chula.ac.th

พัฒนา ดวงกันทา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ)

โทรศัพท์ 0--221-8-3918
อีเมล pattana.d@chula.ac.th

กฤษฎากร ทิพย์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(โสตทัศนศึกษา)

โทรศัพท์ 0--221-8-3914
อีเมล krisdakorn.t@chula.ac.th

วรสา กุลเดชาพิทักษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(CUVIP)

โทรศัพท์ 0--221-8-3920
อีเมล warasa.k@chula.ac.th

พิมพาพร แก้วพูลศรี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(สารบรรณ)

โทรศัพท์ 0-2218-3915
อีเมล pimpaporn.k@chula.ac.th

สุทิน กวางทอง

พนักงานสถานที่

โทรศัพท์ 0--221-8-3918
อีเมล sutin.k@chula.ac.th

วิภาวรรณ พันวา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(CUVIP)

โทรศัพท์ 0--221-8-3920
อีเมล wipawan.p@chula.ac.th

ปิยกานดา บุญนิธิ

ผู้จัดการโครงการ (CUVIP)

โทรศัพท์ 0-2218-3920
อีเมล piyakanda.b@chula.ac.th 022183920

นัชชา แสวงพรรค

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิเคาะห์ข้อมูล)

โทรศัพท์ --
อีเมล generaleducation.cu@gmail.com

เจตนัย กวางทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์)

โทรศัพท์ --
อีเมล jetanai.k@chula.ac.th

SOCIAL MEDIA