เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น เน้นการพัฒนา

ประสานงานการจัดการศึกษาทั่วไป

สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มสหศาสตร์

ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยรายวิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของรายวิชาศึกษาทั่วไป

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

การอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

SOCIAL MEDIA