รายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่ม 21st Centuries GenEd

วิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่ม 21st GenEd คือ รายวิชาการศึกษาทั่วไปที่จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล เพื่อมุ่งสร้างคุณลักษณะ ทัศนคติการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ Personal, Interpersonal, Global Citizen & Leadership และ Sustainable ให้แก่ผู้เรียน โดยประเมินผลรายวิชาเป็นแบบ S / U เท่านั้น สำหรับผู้เรียนในทุกชั้นปี (ทุกรหัสนิสิต) เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา

 


SOCIAL MEDIA