"...ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ GenEd..."

รายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่ม 21st GenEd คือ รายวิชาการศึกษาทั่วไปที่จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล เพื่อมุ่งสร้างคุณลักษณะ ทัศนคติการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ Personal, Interpersonal, Global Citizen & Leadership และ Sustainable ให้แก่ผู้เรียน โดยประเมินผลรายวิชาเป็นแบบ S / U เท่านั้น สำหรับผู้เรียนในทุกชั้นปี (ทุกรหัสนิสิต) เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา
ให้เกรดแค่ S (Satisfy) และ U (Unsatisfy) เท่านั้น
นับหน่วยกิตได้ เหมือนรายรายวิชาศึกษาทั่วไปเดิม
ดูจากรหัสรายวิชาหลักที่ 3 และ 4 ดังนี้ 94 (สังคมศาสตร์) 95 (สหศาสตร์) 96 (มนุษยศาสตร์) 97 (กลุ่มพิเศษ) 98 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เช่นรหัสวิชา 0295XXXX จะเป็นวิชาการศึกษาทั่วไป 21st Centuries GenEd กลุ่มสหศาสตร์
สามารถดูและค้นหาได้ทางเว็บไซด์GenEd ที่เมนู วิชาGenEd /รายชื่อวิชาGenEd/พิมพ์ข้อความค้นหารายวิชา
ไปที่เมนู >>สอบถามข้อมูล >> ตารางสอนตารางสอบ >> เลือกทวิภาค >>ภาคการศึกษา >> ปีการศึกษา >> รหัสรายวิชา >> พิมพ์ "02" กดค้นหา จะพบวิชา GenEd รหัส 02 ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด
ติดต่อศูนย์การศึกษาทั่วไป

หากยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่

SOCIAL MEDIA