ปิด
ข้อมูลเทอมล่าสุด วิชามองชีวิตพินิจผ่านฟิล์ม
1 result found
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต
0201121 มองชีวิตพินิจผ่านฟิล์ม 3 (3-0-6)
     
Section กลุ่มวิชา ชื่อย่อ
Interdisciplinary Studies LIFE REFL FILM
         
ปี เทอม จำนวนรับ วันสอบ/เวลา ห้องสอบ
-
   
อาจารย์
รองศาสตราจารย์ ไหม รัตนวรารักษ์, รองศาสตราจารย์ รัตนา จักกะพาก, อาจารย์ ภาวรรณ หมอกยา
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิกบายเชิงวิเคราะห์ภาพยนตร์ในมุมมองแบบสหศาสตร์ ทั้งกระบวนการและองค์ประกอบสำคัญในการผลิตภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ ความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่างสาขาในภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ 2. อธิบายเชิงวิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นจุดเด่นในภาพยนตร์ และเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของตัวเอกในภาพยนตร์ 3. วิเคราะห์และตีความแนวคิดหลักที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการสื่อ 4. นำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง
 
เนื้อหารายวิชา
การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ในฐานะสื่อมวลชนสากลในมุมมองแบบสหศาสตร์ ผลกระทบของภาพยนตร์ต่อเจตคติในมิติทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพ การตีความแนวคิดหลักของภาพยนตร์ตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 
วิธีการเรียนการสอน
- การบรรยาย 50% - การสัมมนาเชิงอภิปราย 10% - การสรุปประเด็นหรือการนำเสนอผลของการสืบค้นหรือผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 15% - ศึกษาภาพยนตร์ตัวอย่าง วิเคราะห์อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 25% สื่อการสอน - ตำราที่กำหนดให้อ่าน - เอกสารประกอบการบรรยาย - เครื่องฉาย วีซีดี/ดีวีดี พร้อมจอโทรทัศน์ - ภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ The Titanic, Tea with Mussolini, Under the Tuscan Sun, City of Joy, The Cider House Rule, The Graduate, The Metrix, Chocolat, กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้, โอเค เบตง เป็นต้น
 
วิธีการวัดและประเมินผล
- การประเมินความรู้ทางวิชาการ 60% - การประเมินการทำงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 20% - การประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย 20%
 
เอกสาร/แหล่งอ้างอิงหลัก
1. นิธิ เอียวศรีวงศ์. สองหน้าสังคมไทย. สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, กรุงเทพฯ 2539. 2. นิธิ เอียวศรีวงศ์. สังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง. คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, กรุงเทพฯ 2539. 3. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. เชิงอรรถวัฒนธรรม. สำนักพิมพ์มติชน, กรุงเทพฯ 2538. 4. พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). พุทธธรรมกับสังคม. ธรรมสภา, กรุงเทพฯ 2538. 5. กาญจนา แก้วเทพ. การวิเคราะห์สื่อ แนวคิดและเทคนิค. สำนักพิมพ์เอดิสันเพรส โพรดักส์ จำกัด, กรุงเทพฯ 2542. 6. โครงการสื่อสันติภาพ. จินตทัศน์ทางสังคมในภาษาสื่อมวลชน. โครงการหนังสือชุดวิจัยและพัฒนานิเทศศาสตร์, 2542.
 
Regular schedule
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์ วันเสาร วันอาทิตย
sec1 13.00-16.00
             
             
International schedule
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์ วันเสาร วันอาทิตย
             
             
Pre Registration schedule
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์ วันเสาร วันอาทิตย
             
             
ปิด