ปิด
ข้อมูลเทอมล่าสุด วิชาการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
1 result found
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต
2200201 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
     
Section กลุ่มวิชา ชื่อย่อ
Humanities Academic Report Writing
         
ปี เทอม จำนวนรับ วันสอบ/เวลา ห้องสอบ
-
   
อาจารย์
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
 
เนื้อหารายวิชา
 
วิธีการเรียนการสอน
 
วิธีการวัดและประเมินผล
 
เอกสาร/แหล่งอ้างอิงหลัก
 
Regular schedule
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์ วันเสาร วันอาทิตย
             
             
International schedule
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์ วันเสาร วันอาทิตย
             
             
Pre Registration schedule
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์ วันเสาร วันอาทิตย
             
             
ปิด