67 results found


รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวิชา หน่วยกิต วัน- เวลา
3404201 กฎหมายกับการบัญชี
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการบัญชี หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี แนวคิดและหลักการบัญชีที่สำคัญ การวิเคราะห์ประเด็กกฎหมายและภาษีอากรที่มีข้อพิจารณาทางการบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการกำกับวิชาชีพบัญชี
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404124 กฎหมายกับสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม รัฐ กับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคมที่มีผลต่อกระบวนการสร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความเป็นจริงของสังคม กรณึศึกษาและสถานการณ์จำลองบทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมายจ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404103 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
ความสำคัญของที่ดินต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับประเภทที่ดิน การได้มาซึ่งที่ดิน สิทธิในที่ดินและเอกสารสิทธิชนิดต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ที่ดี การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นโยบายและปัญหาในการจัดการที่ดิน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไข
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404109 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3401501 กฎหมายภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และโครงสร้างของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404500 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับสังคม
ลักษณะพิเศษของปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและกลไกทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและประสิท ธิภาพของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขหรือรับมือกับปัญหา การนำเอากลไกทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามบริบทสังคม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404107 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และองค์กร มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายได้แก่ มาตรการทางเทคโนโลยี มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม ความรับผิดทางแพ่ง การระงับข้อพิพาท และมาตรการการลงโทษ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404220 กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย องค์กรต่างๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฏหมายขัดรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับของต่างประเทศ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2403185 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ทฤษฎีอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาที่อธิบายสาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำ กระบวนการยุติธรรมและวิธีปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาชน ประเด็นปัญหาร่วมสมัย รวมทั้งแนวทางในการป้องกัน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2604364 การเงินเพื่อชุมชน
แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารการเงิน เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน การทำงบประมาณเงินสด ค่าของเงินตามระยะเวลา อัตราส่วนลด แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน การทำงบประมาณต้นทุน การตัดสินใจลงทุน การลงพื้นที่เพื่อประยุกต์แนวคิดด้านการบริหารการเงินกับธุรกิจในชนบท
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (2-3-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2604362 การเงินส่วนบุคคล
การเงินส่วนบุคคล การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล ภาวะเงินเฟ้อ และการออม แหล่งเงินทุนและเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล การจัดการค่าใช้จ่ายหลักของบุคคล ภาษีเงินได้ การประกันชีวิต การตัดสินใจลงทุน และการเกษียณอายุพร้อมรายจ่ายในวัยชรา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
4000209 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเบื้องต้น
ภาพรวมและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรการเกษตรทั้งระดับชาติและระดับชุมชน บทบาทและความสำคัญของการทำเกษตรกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรของไทย การวิเคราะห์ปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตอาหารโลกในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
0201171 การบริหารงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายและความสำคัญของการวางแผนอาชีพ การเตรียมความพร้อมในการหางานและประกอบอาชีพการสัมภาษณ์งาน การปรับตัวสู่ชีวิตการทำงานในสภาวะแข่งขันสูง และมีคุณธรรมในการทำงาน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2403284 การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม (INTER)
แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่าง และผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์การ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประเด็นการติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และประเด็นละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง แนวทางในการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการเพิ่มผลผลิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
0201172 การบริหารประสิทธิภาพตนเองและงานอาชีพ
ความหมายและความสำคัญของการบริหารตนเองและบริหารงาน การเรียนรู้ความต้องการของตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนการทำงาน คุณสมบัติหลักในการบริหารงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน องค์ประกอบที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน การประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างมีระบบและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2601101 การบัญชี1
ลักษณะและแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า และกิจกรรมผลิตสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด และบัญชีแยกประเภทย่อย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

This is my link

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (2-3-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2400104 การเมืองและการปกครองของไทย
ลักษณะสำคัญของการเมืองการปกครองไทย การจัดระเบียบความสัมพันธ์ กระบวนการสร้างความชอบธรรม การมีค่านิยม และการมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจรัฐ อำนาจทางการเมืองและการแบ่งสรรผลประโยชน์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทย และแนวโน้มในอนาคต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404202 การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์และนัยต่อธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และนัยต่อธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายและคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์สิน สัญญา และละเมิดกฎหมายความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการผูกขาด
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2541160 การสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตเมือง
ภาพรวมของประวัติการพัฒนาของงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตเมือง องค์ประกอบและรูปแบบของวิถีชีวิตเมือง ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากเมืองสมัยใหม่ การสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและรูปแบบเมืองใหม่ ๆ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2800212 การสื่อสารของมนุษย์
ทฤษฎีการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารทุกระดับตั้งแต่ภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และการสื่อสารในชีวิตประจำวันในการทำงาน ได้แก่ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การนำเสนอแบบบรรยายสรุป การนำเสนองานเพื่อขออนุมัติ และการรายงานผล
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2800219 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความรู้และทักษะ ซึ่งครอบคลุมขนบธรรมเนียมมารยาท ความหลากหลายในด้านความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน และมุมมอง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในความหลากหลายด้านสถานที่ ธุรกิจ การศึกษา การเจรจาต่อรอง ศรัทธา เทคโนโลยี ภาษา แคมเปญสุขภาพ เชื่อชาติและเพศสภาพ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2801321 ข่าวและสารสนเทศกับสังคม
แนะนำแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่และการแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในสังคม ธรรมชาติ และข้อได้เปรียบ - เสียเปรียบของสื่อประเภทต่าง ๆ ผลกระทบของข่าวสารที่สื่อมวลชนนำเสนอต่อปัจเจกบุคคลและสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างทัศนคติของคนในสังคม เสรีภาพในการแสดงความเห็น สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแพร่กระจายและครอบงำทางวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404117 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
หลักทั่วไปแห่งกฏหมาย ลักษณะประเภท และที่มาของกฏหมาย กฏหมายลายลักษณ์อักษร การจัดทำ การใช้ การยกเลิกกฏหมาย กฏหมายลักษณะต่างๆ เช่น กฏหมายบุคคล ทรัพย์สิทธิ นิติกรรม - สัญญา ครอบครัว มรดก
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2603244 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
การเสี่ยงภัยและการจัดการการเสี่ยงภัย การประกันภัย ชนิดของการประกันภัย หลักของสัญญาประกันภัย สถาบันประกันภัย การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัยแบบต่างๆ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2602121 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
วิชานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ บทบาทของระบบข้อมูลในทางธุรกิจ นโยบายของรัฐบาล กฏหมายและภาษี หน้าที่ทางธุรกิจได้แก่การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีและการเงิน การควบคุมทางการเงินบริหาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-2) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3401124 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ความหมายและลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายทั่วไปที่สำคัญในทางกฎหมายมหาชน การแบ่งสาขากฎหมายมหาชน เนื้อหากฎหมายมหาชนสาขาย่อยต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนคดีในทางกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3405102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล กฎหมายระหว่างประเทศเฉพาะเรื่อง และกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายองค์การการค้าโลก
การศึกษาวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการ โดยเฉพาะข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3402103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษ ความรับผิดในทางอาญา ความผิดอาญาฐานต่าง ๆ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตั้งแต่การดำเนินการในชั้นตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2602241 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานด้านธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ แนวคิดและพื้นฐานทางเทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การพัฒนา และการจัดการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2900152 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
ลักษณะพืันฐาน โครงสร้าง และปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทยที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การใช้จ่าย การกระจายรายได้ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจภาครัฐบาล และบทบาทของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจไทย และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2900151 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ รายได้ รายจ่าย อุปสงค์ อุปทาน ตลาดเงินทุน และธนาคาร การคลัง เศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ กลไกเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แรงงานและทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2403184 ความหลากหลายทางสังคมและความเป็นธรรมในสังคมไทย
ความรู้เบืื้องต้นในการทำความเข้าใจประเด็นว่าด้วยความหลากหลายทางสังคมและความเป็นธรรมในสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอภิปรายแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์ในประเด็นว่าด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ช่วงชั้นทางสังคม เพศสภาพและเพศวิถี ลักษณะทางเชื้อชาติ สัญชาติื ความต่างทางกายภาพ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะ ประเภท ธรรมชาติ และความหมายของการคิดในมุมมองเชิงจิตวิทยา พัฒนาการของการคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800217 จิตวิทยาการจัดการตน
กระบวนการวิเคราะห์ตน การใช้กระบวนการวิเคราะห์ตนในชีวิตประจำวัน กระบวนการ ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ การควบคุมตนทางสังคม การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม ตัวอย่างปัญหาทางสังคม การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800105 จิตวิทยาขั้นนำ
ประวัติการศึกษาจิตวิทยา พัฒนาการมนุษย์ด้านจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาสำหรับจิตวิทยา ประสาทสัมผัส การรับรู้ การรู้สึกตัว การเรียนรู้และความจำ ภาษาและความคิด แรงจูงใจ อารมณ์ สติปัญญา บุคลิกภาพ อิทธิพลทางสังคมและปัญญาสังคม ความเครียดและการจัดการกับความเครียด ความผิดปกติทางจิตและการบำบัด
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3804451 จิตวิทยาครอบครัวและชีวิต
พฤติกรรมในครอบครัว พัฒนาการของครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว อิทธิพลของค่านิยม ความเชื่อและปรัชญาต่อพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800101 จิตวิทยาทั่วไป
ข้อมูลและวิธีการจิตวิทยา พื้นฐานชีวภาพของพฤติกรรม การรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ การจำ การคิด การตัดสินใจ แรงผลักดันพฤติกรรม การกล่อมเกลาบุคลิกภาพ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การบำบัดและการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800202 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน
การประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีทางจิตวิทยา เพื่อเข้าใจและจัดการ "ตน" การเรียนรู้และการปรับปรุงทักษะการเรียนรู้ ความรักและความสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานในองค์กร การสร้างคุณค่าชีวิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800352 จิตวิทยาสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้ง
ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์กรณีศึกษา การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การไกล่เกลี่ยและเจรจาต่อรอง การทำงานเป็นทีม จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (0-3-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2404300 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม
สังคมสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย นโยบายสาธารณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404122 นิติตรรกศาสตร์
หลักตรรกศาสตร์เบี้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการหาเหตุผล การรู้จักใช้เหตุและผล รวมถึงการนำเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2602171 แนวคิดและจริยธรรมธุรกิจ
แนวคิดธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การให้ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม และธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
5100101 ประชากรและการพัฒนา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ที่ครอบคลุมในเรื่องการเกิด การตาย การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบประชากร และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2404301 ประเด็นคัดสรรด้านบริหารรัฐกิจในยุคดิจิทัล
บทบาทภาครัฐ การปฎิรูปและรื้อปรับระบบภาครัฐ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ บัตรประชาชนเอนกประสงค์และฐานข้อมูลบัตรประชาชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสังคมอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบต่อสังคมและประชาชน ประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404123 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
ที่มาของกฎหมายไทย กฎหมายไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงยุคก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย การปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย กำเนิดและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อกฎหมายของนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
4000206 ประวัติศาสตร์เกษตรไทย
เอกลักษณ์ของการเกษตรไทย กำเนิดของการเกษตรไทย การเกษตรไทยจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน การเกิดธุรกิจการเกษตรและการตลาด การพัฒนาการเกษตรด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ สถาบันทางการเกษตรในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการเกษตรไทยในปัจจุบันและอนาคต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800250 มนุษยสัมพันธ์
ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ การประยุกต์ทฤษฏีทางจิตวิทยา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เทคนิคของการสร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2800221 มารยาทและพิธีการในการสื่อสารระดับสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพิธีทางการสื่อสารในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวทางในการสื่อสารธุรกิจและมารยาททางสังคม พิธีการเกี่ยวกับการประชุมธุรกิจและมารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของการสร้างความประทับใจแรกเห็น บุคลิกภาพภายนอกและการแต่งกาย การแนะนำทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2403227 ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบสังคม
การสมรส ครอบครัว การสืบเชื้อสาย กลุ่มญาติ และระบบคำศัพท์เครือญาติ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2403471 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยวิทยา (INTER)
ระเบียบวิจัยทางมนุษยวิทยา ขั้นตอนการวิจัย เทคนิควิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนต่างๆ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2701178 วัฒนธรรมไทย
การศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย แบบแผนของวัฒนธรรมไทย ความเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานของวัฒนธรรม การปรับปรุงวัฒนธรรมเพื่อรักษาเสถียรภาพและเอกลักษณ์ของสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับสังคมไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2800211 วัฒนธรรมไทยกับการสื่อสาร (นานาชาติ)
ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยในการสื่อสาร วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประเพณี พิธีกรรม คตินิยม และศิลปะในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบันซึ่งมีการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
0201170 วิทยาการทหาร
ความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ พลังอำนาจของชาติ การจัดและดำเนินงานของทหาร หลักนิยมของการปฏิบัติการยุทธของแต่ละเหล่าทัพ เทคนิคการแก้ปัญหาทางทหาร การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ลักษณะผู้นำ หลักการสงคราม ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการทหารกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2800210 ศิลปนิยมเพื่อการสื่อสาร
ศิลปะในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์ ศิลปะในฐานะโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง ศิลปะในลักษณะที่เป็นนามวลี สื่อการศึกษาศาสนา และศิลปะในบทบาทวิพากษ์วิจารณ์สังคม เนื้อหารายวิชานี้มิได้มุ่งเน้นที่การศึกษาศิลปะตามลำดับยุคสมัย หากเป็นการศึกษาศิลปะชิ้นสำคัญเพื่อให้เข้าเข้าใจภาพรวมของแต่ละแนวคิดแนวนิยมหลัก และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ นิสิตมีความรู้และทักษะในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทางศิลปะในแนวทางต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ มีรสนิยม และมีความซาบซึ้งต่อผลงานของศิลปินเอก ทั้งยังเข้าใจมุมมองต่อโลกของศิลปินเอกที่คัดสรรผลงานมาให้นิสิตได้ศึกษา และได้เปรียบเทียบความเหมือนและต่างระหว่างมุมมองโลกปัจจุบัน กับยุคสมัยช่วงเวลาของศิลปินผู้นั้น นิสิตได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ศิลปะได้ด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2800314 ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)
การฝึกทักษะด้านการพูด เน้นทฤษฎีและการวิจารณ์ด้านการสื่อสารทางวาทวิทยา แบบจำลองของกระบวนการพูดทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสารทางวาทวิทยา และการปรับเปลี่ยนบทบาทในการปฏิสัมพันธ์ แบบฝึกหัดด้านการสื่อสารทางวาทวิทยาในชั้นเรียน ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การโต้แย้งแสดงเหตุผล การโต้วาที และการโน้มน้าวใจ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2952111 เศรษฐกิจแบบพอเพียง กับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
หลักและการปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การตีความแนวคิดและบทบาทของแนวคิดต่อเกษตรกรและประชาชนในเมือง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในมุมมองของพุทธศาสนิกชน เศรษฐศาสตร์แนวพุทธจากเอกสารทางตะวันตกและทางเอเชีย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
4000203 เศรษฐกิจพอเพียงเบื้องต้น
ความหมายเชิงทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง แนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารของไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2900154 เศรษฐศาสตร์กับนวัตกรรม
แนวคิดและความสำคัญของนวัตกรรมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์นวัตกรรม การวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การวิเคราะห์การจัดการนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
4000208 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการผลิต ระบบอุปสงค์และอุปทานซึ่งอาศัยปัจจัยของราคาและปริมาณของสินค้า สหกรณ์การเกษตร สินเชื่อการเกษตร การจัดการสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร กฎหมายการค้าสินค้าการเกษตรทั้งของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ แนวโน้มของสินค้าการเกษตร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2403183 สังคมและวัฒนธรรม
วิเคราะห์สังคมไทยโดย ทัศนะทางสังคมวิทยา คือ มนุษย์มีความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านต่างๆนำไปสู่การเกิดกลุ่มและสถาบันขึ้น สถาบันจะทำหน้าที่ให้สังคมอยู่ในภาวะสมดุลย์หรือเสียระเบียบหรือก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆขึ้นได้ เมื่อศึกษาวิชานี้แล้วจะทำให้เข้าใจตนเองและสังคมได้ดีขึ้น
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2800218 สื่อทัศนสารศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
บทบาท หน้าที่ และรูปแบบของสื่อทัศนสาร ทฤษฎีทัศนสาร การวิเคราะห์สื่อทัศนสารร่วมสมัยซึ่งครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดี วีดิทัศน์จัดวาง และภาพยนตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3800251 สุขภาพจิต
การปรับตัวและสุขภาวะ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ความผิดปกติทางจิตและการบำบัดรักษาความเครียดและการเผชิญความเครียดจากงานตามขั้นพัฒนาและวิกฤติที่คาดคะเนได้ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ การปรับตัวทั้งในครอบครัว ชีวิตสมรส สถาบันการศึกษาและที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การปัองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
2605311 หลักการตลาด
แนวความคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดเพื่อสังคม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
4000204 ห่วงโซ่การเกษตรและอาหารเบื้องต้น
วิวัฒนาการและการปรับโครงสร้างของระบบการเกษตรและอาหารของโลก บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการเกษตรและอาหารระหว่างประเทศและในประเทศ ความท้าทายทางเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรอบยุทธศาสตร์ในการยกระดับห่วงโซ่การเกษตรและอาหาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN  
3404112 องค์การการค้าโลกและข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับธุรกิจระหว่างประเทศของไทย
แนวคิด องค์กรบริหารและดำเนินงานตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)/ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนทวีภาคี (BIT) คำตัดสินสำคัญตามกรอบความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)/ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนทวิภาคี (BIT) ที่มีผลกระทบหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจระหว่างประเทศของไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) MON  
TUE  
WED  
THU  
FRI  
SAT  
SUN