EnglishThai
5/28/2018 : 2:55 pm : +0700

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจำวัน/ บทวิจัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชกุมารีสิรินธร ขอนแก่น

ชื่อหนังสือ  การประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ระดับประเทศครั้งที่ 3  การศึกษาทั่วไปกับการเพิ่มคุณค่าบัณฑิต
พิมพ์ที่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549, (หน้า 78-82)
แหล่งข้อมูล    สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   หน่วยการเรียนรู้ “การคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจำวัน” เป็นการสร้างหน่วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (interdisciplinary unit) ผสมผสานวิชาการจากสาขาต่างๆเพื่อทำให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ โดยคำนึงถึงการนำองค์ความรู้การคิดอย่างเป็นระบบไปวิเคราะห์ สังเคราะห์กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 2  ที่เลือกเรียนวิชาการศึกษาอิสระ (special study topic) จำนวน 1 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2548  จำนวน 19 คน  ภายใต้กฎเกณฑ์ของการคิดอย่างเป็นระบบ 5 ประการ คือ 1) การคิดเชิงเครือข่าย 2)การคิดเชิงซ้อนของระบบต่างๆ  3) การคิดเชิงสัมพันธ์กับบริบท 4) การคิดเชิงป้อนกลับ และ 5) การคิดอย่างเป็นกระบวนการ  วิธีวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะมีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายจาก แบบสอบถาม  แบบสังเกต โจทย์การเรียนรู้  กรณีศึกษา      การสัมภาษณ์ การทำโครงการและการสะท้อนผลหลังการเรียนการสอน  ทำให้ได้ผลการวิจัยในระยะที่ 1 ได้หน่วยบูรณาการการคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจำวัน ระยะที่ 2  นักศึกษาทุกคนได้วิเคราะห์ปัญหาสังคมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนักศึกษาสามารถนำข้อมูลจากปรากฏการณ์นั้น มาดำเนินการจัดทำโครงงานพัฒนารูปแบบการรับน้องใหม่ของวิทยาลัยฯและจัดประชาพิจารณ์ร่วมกันจนเป็นที่ยอมรับของรุ่นน้อง  ระยะที่ 3 ได้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่าง การนำวิธีการคิดอย่างเป็นระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย

03.10.07 16:58 Age: 11 Years