EnglishThai
5/28/2018 : 2:54 pm : +0700

การวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบวิชาแกนของโครงการการศึกษาทั่วไป

พิมพ์ที่  โครงการการศึกษาทั่วไป  ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2523, 90 หน้า
แหล่งข้อมูล  หอสมุดกลาง สำนักวิทยาบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


                    การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการวิเคราะห์ปรับปรุงข้อทดสอบวิชาแกนของโครงการการศึกษาทั่วไป  คือ  แบบทดสอบวิชาอารยธรรม  วิชามนุษย์กับสังคม และวิชาธรรมชาติวิทยา   ประจำภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2521 จำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ ทำการวิเคราะห์แบบทดสอบแต่ละฉบับในแง่ของเนื้อหาตามตารางการวิเคราะห์หลักสูตร ( Table of Specification) คำนวณหาร้อยละของจำนวนข้อสอบ จำแนกตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าความยาก อำนาจจำแนก และค่าความเชื่อถือได้ของข้อสอบแต่ละฉบับ ทำการปรับปรุงข้อสอบที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ทีใช้ได้ดีแล้วทำการทดสอบซ้ำ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสำหรับเก็บไว้ใช้ต่อไป

02.10.07 15:49 Age: 11 Years