EnglishThai
7/16/2018 : 11:44 am : +0700

รายวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 

นิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป จะต้องเรียนวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป อย่างน้อย 30 หน่วยกิต โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาที่คัดสรรโดย สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และเมื่อรวมกับรายวิชาที่แต่ละคณะของนิสิตนับให้เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปแล้วต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตรปริญญาตรีตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย

การเลือกวิชาที่คัดสรรโดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ซึ่งปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องพิจารณาดังนี้

  1. ให้เลือกรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีรหัสรายวิชาต่างจากรหัสรายวิชาของคณะที่นิสิตสังกัด
  2. ต้องเรียนวิชาที่อยู่ในกลุ่ม มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทุกกลุ่ม กลุ่มละอย่างน้อย 3 หน่วยกิต โดยไม่มีการยกเว้น
  3. ต้องเรียนวิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เรียนวิชาบังคับตามกำหนด 6 หน่วยกิตก่อน แล้วจึงสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆได้ 
  4. นิสิตจะต้องสอบผ่านความรู้ทางภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งสองวิชานี้ไม่นับหน่วยกิตให้ เฉพาะข้อกำหนดนี้จะเริ่มบังคับใช้ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปหวังว่าเมื่อนิสิตผ่านการศึกษาวิชาต่างๆที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปได้คัดสรรมาไว้ในกลุ่มวิชาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ รู้รอบ และกอปรด้วยคุณธรรม ตามความมุ่งหมายของการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหาของแต่ละกลุ่มวิชา 

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปได้กำหนดความมุ่งหมายของขอบเขตเนื้อหา ตลอดจนกระบวนการศึกษาของทั้ง 5 กลุ่มวิชา อันได้แก่

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชากลุ่มนี้มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเองในเรื่องจิตวิญญาณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการและการใช้เหตุผลของมนุษย์ เพื่อสร้างอารยธรรมและศิลปกรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องและสามารถนำมาใช้อธิบายปัญหาของตนเอง ผู้อื่น และปรากฏการณ์บางอย่างในสังคมปัจจุบันได้

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิชากลุ่มนี้เน้นกระบวนการคิด และการแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติ ทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ สร้างความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สำคัญในโลกปัจจุบันและอนาคต อันมีผลต่อวิถีชีวิต ความคิดของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบสมดุล ทั้งภายในตนเอง ระหว่างสังคม และท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ที่เป็นแก่นสำคัญทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์และสังคม กิจกรรมทางสังคมที่สำคัญๆ ปัญหาสังคม กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาสหศาสตร์
วิชาในกลุ่มนี้มุ่งพัฒนากระบวนการแบบบูรณาการเพื่อให้นิสิตเห็นความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างสาขา อันได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างรอบคอบ รอบด้านและอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทั้งในระดับสังคม การดำเนินชีวิตส่วนตนและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดแนวคิดของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง การอภิปรายและการประยุกต์ใช้ จึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สำคัญ ส่วนลักษณะเนื้อหาวิชาอาจเป็นเรื่องใดๆที่มีการผสมผสานความรู้ของศาสตร์ทั้ง 3 สาขาเข้าด้วยกัน

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาในกลุ่มนี้เน้นความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและการสื่อสารได้ดีในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรวมทั้งการพูด การฟัง การเขียนและการอ่าน ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ

 

นอกจากทั้ง 5 กลุ่มวิชาที่กล่าวถึงข้างต้น สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการใช้ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ของนิสิต จึงกำหนดให้เป็นรายวิชาที่ไม่มีการนับหน่วยกิตให้ โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ภาษาไทย
หมายถึงวิชาที่จะช่วยให้นิสิตสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องในการสื่อสารภายในตนเองและกับผู้อื่น ทั้งในการอ่านและการเขียน วิชานี้เน้นการศึกษาด้วยตนเองและการสอบผ่านข้อเขียนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์และทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนและการแสวงหาความรู้อื่นๆ รวมทั้งให้นิสิตตระหนักถึงผลของการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้านบวกและลบ