หลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป

นิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป จะต้องเรียนวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป อย่างน้อย 30 หน่วยกิต โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาที่คัดสรรโดย สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และเมื่อรวมกับรายวิชาที่แต่ละคณะของนิสิตนับให้เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปแล้วต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตรปริญญาตรีตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย

การเลือกวิชาที่คัดสรรโดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ซึ่งปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องพิจารณาดังนี้

  1. ให้เลือกรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีรหัสรายวิชาต่างจากรหัสรายวิชาของคณะที่นิสิตสังกัด
  2. ต้องเรียนวิชาที่อยู่ในกลุ่ม มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทุกกลุ่ม กลุ่มละอย่างน้อย 3 หน่วยกิต โดยไม่มีการยกเว้น
  3. ต้องเรียนวิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เรียนวิชาบังคับตามกำหนด 6 หน่วยกิตก่อน แล้วจึงสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆได้ 
  4. นิสิตจะต้องสอบผ่านความรู้ทางภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งสองวิชานี้ไม่นับหน่วยกิตให้ เฉพาะข้อกำหนดนี้จะเริ่มบังคับใช้ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปหวังว่าเมื่อนิสิตผ่านการศึกษาวิชาต่างๆที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปได้คัดสรรมาไว้ในกลุ่มวิชาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ รู้รอบ และกอปรด้วยคุณธรรม ตามความมุ่งหมายของการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปได้กำหนดความมุ่งหมายของขอบเขตเนื้อหา ตลอดจนกระบวนการศึกษาของทั้ง 5 กลุ่มวิชา อันได้แก่

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Opens internal link in current windowกลุ่มวิชาสหศาสตร์