ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์ (+66) 0-2218-3914
โทรสาร (+66) 0-2218-3916
อีเมล gened@chula.ac.th


SOCIAL MEDIA