0201108 : FAMILY RELATIONS
ครอบครัวสัมพันธ์


หน่วยกิต
3
หมวด
สหศาสตร์
สอนโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป

เนื้อหารายวิชา

ความหมายและความสำคัญของครอบครัวในมุมมองด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปัจจัยเอื้อต่อความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว กระบวนการการสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลายปัญหาครอบครัวจากมุมมองแบบองค์รวม

วัตถุประสงค์

  1. อธิบายความหมายของคำว่า “ครอบครัว” ในมุมมองด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์
  2. ระบุปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
  3. อธิบายกระบวนการคิด และกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
  4. วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัว และเสนอแนวทางแก้ไข
  5. อธิบายการนำความรู้พื้นฐานด้านครอบครัวสัมพันธ์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้กรณีศึกษา

 

 

 

 


SOCIAL MEDIA