0201283 : BEAUTIFUL DEATH
การตายอย่างมีคุณภาพ


หน่วยกิต
3
หมวด
สหศาสตร์
สอนโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป

เนื้อหารายวิชา

ความหมายและความสำคัญของความตาย ภาวะใกล้ตายและการตายอย่างมีคุณภาพ ความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายและภาวะใกล้ตาย คุณภาพชีวิตและการประเมินคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิตกับการตายอย่างมีคุณภาพ พิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย การจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของความตาย ภาวะใกล้ตาย และการตายอย่างมีคุณภาพ
  2. อภิปรายเรื่องความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความตายและภาวะใกล้ตายในมุมมองต่างๆ
  3. วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความตาย รวมทั้งอภิปรายความสัมพันธ์ของแนวทางการดำเนินชีวิตกับการตายอย่างมีคุณภาพ
  4. อภิปรายพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการตาย
  5. อภิปรายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย
  6. อภิปรายแนวทางการจัดการกับอารมณ์ในเรื่องการเผชิญกับความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย
  7. เสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ


SOCIAL MEDIA