Home
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรและรายวิชา
รายวิชาปัจจุบัน
ตารางสอน/สอบ
สำหรับบุคลากร
ประกันคุุุณภาพ
เว็บบอร์ด
Download
Knowledge
หนังสือเวียนจุฬาฯ
 

 

 


     

เยี่ยมชมเวปไซด์ เครือข่ายการศึกษาทั่วไป อุดมศึกษาไทย
กรุณาClick
>> www.genednetwork.or.th

โปรดทราบ ! เนื่องจากขณะนี้ฐานข้อมูลของเว็บไซด์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปเกิดขัดข้อง หากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ขาดหายไป สามารถสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 02-218-3914-6

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการสัมมนาผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไปประจำปี 2550 เพื่อให้รับทราบนโยบายการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ระหว่าง วันที่ 19 มีนาคม 2550 และ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2550 <รายละเอียด>

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการสาธารณภัย ให้เป็นวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์ วิทยากรผู้รู้ในเรื่องการจัดการสาธารณภัยด้านต่างๆ มาให้ความรู้และประสบการณ์ <รายละเอียด>

ประกาศตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 <รายละเอียด>

 

visitors since 30 May 2004.

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2218-3914 โทรสาร. 0-2218-3916