ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เมอร์เคียว สยาม กรุงเทพฯ (Mercure Bangkok Siam Hotel) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่ 2, 3 และ 4 โดยการสัมมนามีผู้เข้าร่วมจำนวน 99 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรายวิชาการศึกษาทั่วไป ของสถาบันต่างๆ

                       ผลจากการจัดสัมมนา​ดังกล่าว ได้ถูกจัดทำเป็นรายงานสรุปการทำกิจกรรมจากอนุกรรมการ ไว้ตามหัวข้อกิจกรรมต่างๆดังนี้

                       - สรุปกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                                        โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

                       - สรุปกิจกรรมที่ 2 การประกันคุณภาพหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                                        โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

                       - สรุปกิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนและการประเมินรายวิชาการศึกษาทั่วไป

                                        โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

                       - สรุปกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาการศึกษาทั่วไป 

                                        โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SOCIAL MEDIA