ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลคะแนนสอบ CU-TEP ชั้นปีที่ 1 ปี 2561 ระดับดีเยี่ยม จำนวน 24 คน

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลคะแนนสอบ CU-TEP ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับดีเยี่ยม จำนวน 24 คน นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับใบเกียรติบัตรได้ที่ศูนย์การศึกษาทั่วไป ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


SOCIAL MEDIA