0294461 STARTUP ENTREPRN
0294461
STARTUP ENTREPRN
ธุรกิจสตาร์ตอัปสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่

ปีการศึกษา

จำนวน Class Credits

3 Credit Hour(s) =
LECT 3

เวลาเรียน

คณะ

ศูนย์ศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์, GenEd 21st Century

อาจารย์ผู้สอน

อีเมล์

เนื้อหาวิชา

หลักการเบื้องต้นของธุรกิจสตาร์ตอัป ความท้าทายและปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ การวิเคราะห์และการจัดทำแผนธุรกิจ การทำให้ธุรกิจสตาร์ตอัปตอบโจทย์ตลาด กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำต้นแบบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง วิธีวิทยาการแบบเอไจล์ การออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน การวางรากฐานที่สำคัญด้านข้อมูลตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเก็บข้อมูล การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ การสร้างดัชนีชี้วัดและแผงควบคุม ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการบัญชีสำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ตอัป การออกแบบการให้บริการลูกค้าเพื่อยกระดับความพึงพอใจ การเตรียมการและการนำเสนอโครงการเพื่อระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการขอทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ตอัป

Review

{{ reviewsTotal }} Review

{{ reviewsTotal }} Reviews

{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ currentUserData.canReviewMessage }}