ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

โทรศัพท์ (+66) 0-2218-3914

โทรสาร (+66) 0-2218-3916

อีเมล gened@chula.ac.th

โซเชียลมีเดีย

Share on facebook
SHARE ON FACEBOOK
Share on twitter
SHARE ON TWITTER