เครือข่าย

          ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เมอร์เคียว สยาม กรุงเทพฯ (Mercure Bangkok Siam Hotel) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่ 2, 3 และ 4 โดยการสัมมนามีผู้เข้าร่วมจำนวน 99 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรายวิชาการศึกษาทั่วไป ของสถาบันต่างๆ
          ผลจากการจัดสัมมนา​ดังกล่าว ได้ถูกจัดทำเป็นรายงานสรุปการทำกิจกรรมจากอนุกรรมการ ไว้ตามหัวข้อกิจกรรมต่างๆดังนี้
   – สรุปกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   – สรุปกิจกรรมที่ 2 การประกันคุณภาพหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   – สรุปกิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนและการประเมินรายวิชาการศึกษาทั่วไป
   – สรุปกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาการศึกษาทั่วไป
 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน

1. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
11. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
15. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
16. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20. มหาวิทยาลัยรังสิต
21. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
22. มหาวิทยาลัยชินวัตร
23. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
24. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
26. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
27. มหาวิทยาลัยเกริก
28. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
29. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
30. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
31. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
32. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
34. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
35. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
36. วิทยาลัยดุสิตธานี
37. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
38. สถาบันรัชต์ภาคย์
39. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
40. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
41. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
42. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
43. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโธยา
44. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
45. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
46. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
47. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช